เปิดประตูสู่โลก CYBERSECURITY กับโครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3

SOSECURE บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวโครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขา IT เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี

“เราต้องการยกระดับความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity ให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้พร้อมออกมาทำงานในยุคที่ตลาดงานด้านความมั่นคงปลอดภัยมีความขาดแคลน พร้อมทั้งช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบได้ว่า ตนเองเหมาะสมและมีความชื่นชอบงานด้าน Cybersecurity หรือไม่” — คุณวัชรพล วงศ์อภัย ประธานกรรมการผู้จัดการ SOSECURE Co., Ltd. เจ้าของโครงการ Road to Cybersecurity กล่าว

  • ระดับ Basic : ปูความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems
  • ระดับ Intermediate : ต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Security ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems
  • ระดับ Advanced : การนำความรู้ทางด้าน Security ไปประยุกต์ใช้จริง เช่น การทดสอบเจาะระบบ, การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบ Infrastructure และการวิเคราะห์และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

ครอบคลุมประเด็นด้าน Security 4 ด้าน ปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง

คอร์สอมรมของโครงการ Road to Cybersecurity ครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็นหลัก คือ Application Security, Network Security, Ethical Hacking และ Incident Response โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องทำการทดสอบเพื่อวัดระดับเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใดจาก 3 ระดับ ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับนั้นๆ สามารถข้ามไปเรียนระดับที่สูงกว่าได้ทันที หรือจะเข้าเรียนเพื่อทบทวนความรู้อีกครั้งก็ได้ และเมื่อผ่านการอบรมแต่ในละระดับจะมีการสอบวัดผลเพื่อก้าวไปสู่ระดับถัดไป

รูปแบบการอบรม

ในแต่ละระดับจะแบ่งการอบมรมแบบ Live Conference ออกเป็น 3 หัวข้อ คือ Network, Application และ Systems ยกเว้นระดับ Advanced ที่จะประกอบด้วยหัวข้อ Offensive , Defensive และ Incident Response โดยแต่ละหัวข้อจะมีรูปแบบการอบรม ดังนี้

  • ภาคทฤษฎี 1 วัน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น.
  • ภาคปฏิบัติ (Lab) จะเป็นแบบฝึกหัดให้ไปทำโดยระบบ LAB Online by SOSECURE
  • การสอบวัดผลจะมีการเปิดให้สอบในรูปแบบ Online เมื่อเรียนจบในทุกๆระดับขั้น
  • ผู้ที่ผ่านการสอบวัดผลสามารถเข้าเรียนในระดับถัดไปได้ ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน สามารถนัดเวลาสอบซ่อมได้อีกครั้ง

ทุกหัวข้อสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงรับรอง เช่น CISSP, GCFA, GCIH, SSCP, E|CSA, C|EH เป็นต้น รวมไปถึงมีประสบการณ์ทำงานในด้านดังกล่าวมากกว่า 5 ปี

ตารางการอบรม

เข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยระยะสั้นฟรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา IT อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก Core i3, RAM 4 GB, HDD ว่างอย่างน้อย 20 GB ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่อ Wireless Network ได้
  • วางมัดจำ 2,000 บาท จะได้คืนเมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบวัดผลระดับ Advanced หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งผ่าน (ถ้าไม่ผ่าน สามารถมาสอบซ่อม ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2020)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: 061-564-5294

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทันทีที่ https://forms.gle/fHtXgUbbo9tBUdUj9

Check Also

เรียน Node.js จาก Microsoft ได้ฟรีๆ ผ่าน Youtube

Microsoft ได้เผยแพร่วีดีโอสอน Node.js จำนวน 26 วีดีโอไว้บน Youtube ซึ่งเริ่มกันตั้งแต่ระดับพื้นฐาน 

Microsoft เปิดคอร์ส Advance Azure Machine Learning ให้เรียนผ่าน Udacity

Microsoft ได้เปิดคอร์สต่อยอดจาก Basic Machine Learning ของตนแล้วผ่านทาง Udacity ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 21 ตุลาคมนี้