Tag Archives: digital skills

CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills รายได้ สวนกระแสในยุค new normal

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CITE DPU) เปิดเผยว่า สถานการณ์ Digital disruption และ การระบาดของ Covid-19 ก่อให้เกิดนิยาม new normal หรือ การดำเนินชีวิตในรูปแบบปกติใหม่ ซึ่งเชื่อได้ว่าทุกคนได้ซึมซับ หรือผ่านการดำเนินชีวิตในลักษณะดังกล่าวมาแล้วสักระยะหนึ่ง และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความปกติใหม่นี้มีความต้องการทักษะด้านดิจิทัล (digital skills) ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อการทำงานต่าง ๆ การทำงานจากระยะไกล การย้ายการประมวลผลไปใช้งานระบบคลาวด์มากขึ้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งานแอพพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างกว้างขวาง การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น 

Read More »