Tag Archives: microsoft

มช. ผนึกกำลัง Microsoft เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อดำเนินโครงการ Microsoft Learn for Educators เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าถึงสื่อการสอนของไมโครซอฟท์ และนำมาถ่ายทอดแก่นักศึกษา ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย

Read More »

ไมโครซอฟท์และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมลงนาม ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัย 4 เครือข่าย ทปอ. ในประเทศไทย

ภายใต้โครงการ Education Transformation for Higher Education เปิดให้อาจารย์ใช้หลักสูตรของไมโครซอฟท์ผนวกเข้ากับแผนการสอนเพื่อยกระดับองค์ความรู้สู่ยุคใหม่ บุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์สามารถนำหลักสูตรการสอนที่มีมากกว่า 1000+ หลักสูตร ไปผนวกกับแผนการสอนที่มีได้ อาจารย์สามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านเทคโนโลยีนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศในสังกัดมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา สามารถเข้าสอบเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองจากไมโครซอฟท์ผ่านหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังได้รับ ไมโครซอฟท์ คลาวด์ เครดิตเพื่อนำไปพัฒนาโครงงานด้านต่างๆ ในเบื้องต้นได้

Read More »