Tag Archives: mikrotik mtcna

ขอเชิญชาว IT เชียงใหม่ เข้าอบรมฟรี MikroTik Certified Network Associate 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดอบรม Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตร เป็นรุ่นที่ 4 ของปีงบประมาณนี้ และมีกำหนดการที่จะจัดอบรมรอบถัดไปในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชาว IT ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรีในวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

Read More »