Tag Archives: NEW NORMAL

CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills รายได้ สวนกระแสในยุค new normal

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CITE DPU) เปิดเผยว่า สถานการณ์ Digital disruption และ การระบาดของ Covid-19 ก่อให้เกิดนิยาม new normal หรือ การดำเนินชีวิตในรูปแบบปกติใหม่ ซึ่งเชื่อได้ว่าทุกคนได้ซึมซับ หรือผ่านการดำเนินชีวิตในลักษณะดังกล่าวมาแล้วสักระยะหนึ่ง และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความปกติใหม่นี้มีความต้องการทักษะด้านดิจิทัล (digital skills) ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อการทำงานต่าง ๆ การทำงานจากระยะไกล การย้ายการประมวลผลไปใช้งานระบบคลาวด์มากขึ้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งานแอพพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างกว้างขวาง การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น 

Read More »

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปฐมนิเทศออนไลน์ ตั้งชื่อนศ.ใหม่ รุ่น“สู้โควิด” ชู DPU Core 4 ปั้นบัณฑิตสู่ธุรกิจในยุค New Normal

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ เปิดปฐมนิเทศผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก วิกฤติในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเรียนรู้และนำบทเรียนมาปรับใช้เพื่อให้อยู่รอด จึงถือโอกาสนี้ตั้งชื่อรุ่นให้นักศึกษาเป็น รุ่น “สู้โควิด”  

Read More »