Tag Archives: software park

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานในระดับสากล โดย Software Park

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การระบุความเสี่ยง การลดความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการควบคุมความปลอดภัยในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในด้านการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องครบถ้วนและการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลระบบสารสนเทศ

Read More »