ICT ม.มหิดล ร่วมกับ DEPA เปิดอบรมหลักสูตร CYBER SECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล”

ตามที่คณะ ICT  ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผลักดันนโยบายเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในทักษะด้าน Cyber Security และ Data Analytic ผ่านการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนงาน – หางานใหม่ เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการส่งเสริมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล DEPA ตั้งเป้าพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลไม่น้อยกว่า 700 รายทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่บุคลากรทางการศึกษา อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงพนักงาน แรงงาน ลูกจ้างในอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ SMEs

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนจำนวนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจ SME ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และสอดคล้องต่อหลักการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้มีการอบรมเชิงทฤษฎีควบคู่การยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านรูปแบบการสอนออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ ตลอดจนให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในการรับมือภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รูปแบบการอบรม
อบรมทุกวันเสาร์ ตามกำหนดการของแต่ละรุ่น เวลา 9.00 – 16.00 น.
แบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น จำกัดรุ่นละ 100 คน ในรูปแบบ Online 2 วัน และ On-site 1 วัน สอนโดยทีมอาจารย์ด้าน Cyber Security คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

สามารถลงทะเบียนได้ที่ (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563)

ขั้นตอน/เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. เลือกรุ่นที่ต้องการลงทะเบียน (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง) โดยในตารางจะแสดงจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนในแต่ละรุ่น
  2. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากมีการแก้ไข โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ คุณเด่น ทัพซ้าย den.tup@mahidol.edu
  3. กด ปุ่ม “submit” เพื่อเป็นการลงทะเบียน
  4. ชำระค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ คุณเด่น ทัพซ้าย den.tup@mahidol.edu กรุณาชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  5. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนกลับไปตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งมา

สอบถามเพิ่มเติม

คุณจรัสศรี 085 123 2800 e-mail : jarrussri.pak@mahidol.ac.th

หรือคุณสารัชย์ 092 256 1570 e-mail : sarachaya.chi@mahidol.ac.th

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://rb.gy/q6ovxr

Check Also

หลักสูตรป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแบบปีเดียวจบ : เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไปประยุกต์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ มุ่งเน้นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เช่น การจัดการ FINTECH (Financial Technology) เช่น mobile payment, Smart Phone …

Coursera ขยายเวลาลงเรียนออนไลน์ฟรี 3,800 คอร์ส สำหรับนักศึกษา ถึงสิ้นเดือน ก.ย. นี้

Coursera เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี ในช่วงที่ยังอยู่ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลย มาเสริมทักษะอัพสกิลกับความรู้รอบตัวกันดีกว่า มีคอร์สที่น่าสนใจให้เลือกเรียนได้มากถึง 3,800 คอร์ส กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก แถมเรียนจบคอร์สยังมี Certificates การันตีอีกด้วย โดยมีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ดังนี้ …